Nawożenie potasem ziemniaka

Ziemniaki należą do jednych z najważniejszych upraw rolniczych. Ziemniaki są rośliną o najwyższym zapotrzebowaniu na potas. Przy plonach 40 t ziemniaków na 1 ha pobierają łącznie około 300 kg K2O ha-1, z czego około 270 kg K2O ha-1 wynoszonych jest z pola z plonem.

Potas w roślinach, rola potasu dla ziemniaków

Potas występuje w roślinach w największych ilościach. Potas wpływa na zwiększenie ciśnienia osmotycznego, co w konsekwencji przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania wody, co ma z kolei znaczenie w latach, w których odnotowano dłuższe okresy suszy. Dzięki optymalnemu zaopatrzeniu w potas, rośliny są bardziej odporne na choroby i szkodniki. Poza tym potas wpływa korzystnie na zdrowotność liści, wydajność nawożenia azotowego. Potas ogranicza czarną plamistość oraz skłonności bulw do przebarwień podczas gotowania. Składnik ten podwyższa zawartość kwasu cytrynowego, witaminy C oraz skrobi w bulwach. Potas ogranicza zawartość cukrów redukujących, co stanowi duże znaczenie w przetwórstwie. Potas zwiększa odporność roślin na różnego rodzaju stresy abiotyczne i biotyczne.

Znaczący spadek poziomu nawożenia ziemniaków potasem jest jedną z głównych przyczyn niskich plonów ziemniaków oraz obniżeniem ich jakości. Powoduje to, że ziemniaki źle się przechowują i występują duże ubytki w trakcie przechowywania, co obniża opłacalność produkcji tego gatunku. W przypadku niedoboru potasu w glebie zmniejsza się znacznie pobieranie azotu. Powoduje to w konsekwencji obniżenie wielkości i jakości plonu bulw ziemniaka. W roślinach niedostatecznie zaopatrzonych w potas wzrasta zawartość azotanów, co obniża ich jakość konsumpcyjną.

Zasady nawożenia ziemniaka potasem

Ziemniaki do uzyskania plonu w wysokości 30 t/ha potrzebują pobrać z gleby około 150 kg N, 45 kg P2O5 i 228 kg K2O. Do osiągnięcia wyższego plonu ziemniaki potrzebują proporcjonalnie więcej składników.

Zalecane dawki potasu (K2O/ha) wynikające z zasobności gleby

Zawartość K2O w glebie (mg/100g)

Przewidywany plon ziemniaków (t/ha)

25

30

35

40

gleby lekkie 10-20% części spławialnych

Bardzo niska

<5

180

214

248

283

Niska

5-10

180

214

248

283

Średnia

10-15

144

178

212

247

Wysoka

15-20

122

156

190

224

Bardzo wysoka

>20

70

104

139

173

gleby średnie 20-30% części spławialnych

Bardzo niska

<5

228

262

296

330

Niska

5-10

169

203

238

272

Średnia

10-15

134

168

203

237

Wysoka

15-20

111

145

179

213

Bardzo wysoka

>20

52

86

121

155

 
Rośliny pobierają potas przez cały okres wegetacji. Najwięcej jednak we wczesnych fazach rozwojowych. Nawozy potasowe należy zatem stosować przedsiewnie. Do najczęściej stosowanych nawozów potasowych przy uprawie ziemniaków należy sól potasowa zawierająca 60% K2O.

Na glebach ciężkich, o silnie rozbudowanym kompleksie sorpcyjnym, na których ryzyko wymywania potasu jest niewielkie, nawozy potasowe można stosować bezpiecznie jesinią,nawet w pełnej zalecanej dawce. Na glebach lżejszych bezpiecznie jest jesienią rozsiać 2/3 zalecanej dawki potasu, a kolejne 1/3 – wiosną. Gdy ryzyko wymycia jest bardzo duże (gleby bardzo lekkie), lepiej jest zrezygnować z jesiennego stosowania nawozów potasowych.

Największe przyrosty plonów bulw ziemniaków w wyniku nawożenia potasem otrzymano na glebie o bardzo niskiej i niskiej zasobności w ten składnik (średnio około 20%). Wyniki te wskazują, że na takich glebach dawka potasu powyżej 200 kg K2O/ha jest ekonomicznie opłacalna.Opracował dr hab. Wojciech Stępień

Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.aurepio-kalij.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:

 • Osób zatrudnionych w podmiotach będących kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osób reprezentujących podmioty będące kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pracowników firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pozostałych interesariuszy w jakikolwiek sposób związanych z Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Użytkowników serwisu internetowego AUREPIO-KALIJ.PL (dalej Serwis), którzy skorzystali z Formularza kontaktowego i podali swoje dane osobowe.

2. Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny; /li>
 • Numery w określonych oficjalnych rejestrach (m.in. NIP, REGON, PESEL, itp.);
 • Dane kontaktowe – m.in.: adres e-mail, nr telefonu;
 • Stanowisko lub pełnione przez Państwo funkcje w ramach Państwa organizacji;
 • Inne dane takie jak m.in.: nr rachunku bankowego, wykształcenie, tytuł zawodowy, itp.;
 • Państwa dane zbierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurepio-Kalij Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000354503, NIP: 527-26-26-360, REGON: 142296306.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:

 • Dane mogą być przekazane do przetwarzania spółce Aurepio Sp. z o.o.;
 • Dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi prawem.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań umownych Spółki wobec Państwa lub dla wypełnienia czynności przed zawarciem umowy z Państwem;
 • Niezbędnych dla wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazanych nam przez przepis prawa;
 • Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art., 6 ust, 1 lit. f) RODO) takich jak m.in.: umożliwienie przedstawicielom Spółki kontaktu z Państwem, zapobieganie działalności przestępczej, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, cele marketingowe oraz analityczne;
 • Obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy - każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?`

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aurepio-Kalij Sp. z o.o., którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Aurepio-Kalij Sp. z o.o. będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.
9. Więcej informacji?
Zależy nam, by powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.
FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY