Trwałe użytki zielone

Odpowiednie nawożenie użytków zielonych nawozami mineralnymi pozwala na uzyskanie dużych plonów masy zielonej oraz poprawę jakości wyprodukowanej paszy. W konsekwencji zrównoważone nawożenie korzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich.

Choć azot w największym stopniu decyduje o produktywności użytków zielonych, to podobnie jak przy uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy czy buraka cukrowego należy stosować nawożenie zrównoważone. Zebranie 10 t zielonki z pola oznacza pobranie z ziemi około 50 kg azotu, 14 kg fosforu i aż 60 kg potasu.

W przypadku użytków zielonych zalecana roczna dawka potasu może wynieść nawet 180 kg/ha. Optymalne dawki tego składnika są uzależnione od zasobności gleby. Nawozy potasowe powinny być stosowane podobnie jak azotowe w kilku etapach: na łąki równomiernie pod każdy pokos, a na pastwiskach wiosną 40-50% rocznej dawki, resztę po drugim i czwartym wypasie. Jeżeli nie występują zalewy na łąkach dwukośnych można zastosować połowę potasu jesienią, a drugą dawkę - wiosną po pierwszym pokosie. Należy również pamiętać, że na pastwiskach nawożenie potasem można zmniejszyć o ilości tego składnika pozostawianego w odchodach przez pasące się zwierzęta (ok. 20 kg/ha za każdą dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza).

Dawkę azotu przeważnie zaleca się dzielić na 2-3 części, pod każdy pokos, lub pod każdy odrost na pastwiskach. Na glebach mineralnych lekkich w okresie wiosennym dawka azotu wynosi 50-60% rocznej dawki azotu. Na glebach torfowo-murszowych zdegradowanych zaleca się wiosną przeznaczyć 50-70% rocznej dawki N. Natomiast gleby średnio zmurszałe można zasilić nie więcej niż 60 kg N/ha. Na pastwiskach nawożenie azotem może być o 20-30% większe. Najczęściej na użytki zielone stosuje się nawozy saletrzane. Na 2 i 3 odrost można również wykorzystać mocznik.

Nawozy fosforowe można stosować jednorazowo na wiosnę lub jesienią, jeżeli nie występuje prawdopodobieństwo zalewu. Nie zaleca się dzielenia dawki fosforu na części. Większe potrzeby w stosunku do fosforu mają lekkie gleby mineralne oraz torfowo-mineralne.

Tabela 1. Dawki nawozów mineralnych (kg/ha) na użytki zielone na glebach mineralnych (IUNG, 2008):

Gleby Nawożenie
N P2O5
Plon suchej masy (t/ha) Zawartość składników w glebie
średni wysoki bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
Łąki
Mineralne lekkie I bardzo lekkie (murszaste, mady piaszczyste) kl. bonitacyjna V I VI 80 160 80 70 60 40 30
Mineralne średnie i ciężkie (mady, iły, gliny) kl. bonitacyjna II, III i IV 90 180 x 50 40 35 30
Pastwiska
Mineralne lekkie I bardzo lekkie (murszaste, mady piaszczyste) kl. bonitacyjna V I VI 90 180 90 80 70 50 40
Mineralne średnie i ciężkie (mady, iły, gliny) kl. bonitacyjna II, III i IV 100 200 x 60 50 45 40


Gleby Nawożenie
K2O
Zawartość składników w glebie
bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
Łąki
Mineralne lekkie I bardzo lekkie (murszaste, mady piaszczyste) kl. bonitacyjna V I VI 180 140 100 80 60
Mineralne średnie i ciężkie (mady, iły, gliny) kl. bonitacyjna II, III i IV x 100 80 60 40
Pastwiska
Mineralne lekkie I bardzo lekkie (murszaste, mady piaszczyste) kl. bonitacyjna V I VI 130 90 60 50 30
Mineralne średnie i ciężkie (mady, iły, gliny) kl. bonitacyjna II, III i IV x 60 40 30 x

x – taka sytuacja nie występuje


Tabela 2. Dawki nawozów mineralnych (kg/ha) na użytki zielone na glebach organicznych (IUNG, 2008)

Gleby Nawożenie
N P2O5
Plon suchej masy (t/ha) Zawartość składników w glebie
średni wysoki bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
Łąki
Torfowo-murszowe średnio zmurszałe (silnie mineralizujące się) 0 60 90 80 70 50 35
Torfowo-murszowe słabo i silnie zmurszałe (zdegradowane) 70 140 70 60 50 40 30
Pastwiska
Torfowo-murszowe średnio zmurszałe (silnie mineralizujące się) 50 100 100 90 80 60 40
Torfowo-murszowe słabo i silnie zmurszałe (zdegradowane) 80 160 80 70 60 50 40


Gleby Nawożenie
K2O
Zawartość składników w glebie
bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
Łąki
Torfowo-murszowe średnio zmurszałe (silnie mineralizujące się) 180 160 140 100 80
Torfowo-murszowe słabo i silnie zmurszałe (zdegradowane) 160 140 120 80 80
Pastwiska
Torfowo-murszowe średnio zmurszałe (silnie mineralizujące się) 130 110 90 50 30
Torfowo-murszowe słabo i silnie zmurszałe (zdegradowane) 120 100 80 40 30
Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.aurepio-kalij.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:

 • Osób zatrudnionych w podmiotach będących kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osób reprezentujących podmioty będące kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pracowników firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pozostałych interesariuszy w jakikolwiek sposób związanych z Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Użytkowników serwisu internetowego AUREPIO-KALIJ.PL (dalej Serwis), którzy skorzystali z Formularza kontaktowego i podali swoje dane osobowe.

2. Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny; /li>
 • Numery w określonych oficjalnych rejestrach (m.in. NIP, REGON, PESEL, itp.);
 • Dane kontaktowe – m.in.: adres e-mail, nr telefonu;
 • Stanowisko lub pełnione przez Państwo funkcje w ramach Państwa organizacji;
 • Inne dane takie jak m.in.: nr rachunku bankowego, wykształcenie, tytuł zawodowy, itp.;
 • Państwa dane zbierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurepio-Kalij Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000354503, NIP: 527-26-26-360, REGON: 142296306.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:

 • Dane mogą być przekazane do przetwarzania spółce Aurepio Sp. z o.o.;
 • Dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi prawem.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań umownych Spółki wobec Państwa lub dla wypełnienia czynności przed zawarciem umowy z Państwem;
 • Niezbędnych dla wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazanych nam przez przepis prawa;
 • Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art., 6 ust, 1 lit. f) RODO) takich jak m.in.: umożliwienie przedstawicielom Spółki kontaktu z Państwem, zapobieganie działalności przestępczej, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, cele marketingowe oraz analityczne;
 • Obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy - każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?`

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aurepio-Kalij Sp. z o.o., którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Aurepio-Kalij Sp. z o.o. będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.
9. Więcej informacji?
Zależy nam, by powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.
FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY