Nawożenie zbóż potasem

Polska jest znaczącym producentem ziarna zbóż w Unii Europejskiej, największym na świecie producentem pszenżyta i drugim producentem żyta. Natomiast w porównaniu do innych krajów europejskich w Polsce uzyskiwane są znacznie mniejsze plony zbóż.

Plonotwórcza funkcja potasu

Obok azotu, potas jest pobierany przez rośliny w największych ilościach. Przy osiągalnych w Polsce plonach podstawowych zbóż pobranie potasu na polu o powierzchni 1 ha waha się od nieco ponad 88 kg do około 114,5 kg K2O na glebach kompleksu żytniego dobrego i od około 113 kg do 148 kg K2O na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, co oznacza, że stosowane w Polsce dawki nawozów potasowych są przeważnie zbyt małe aby zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin na ten składnik.

Potas bierze udział w gospodarce wodnej roślin, w procesie wzrostu roślin. Potas aktywizuje enzymy, bierze udział w podstawowych procesach biochemicznych, w transporcie związków mineralnych i organicznych w roślinie. Ponadto potas bezpośrednio i pośrednio zwiększa mrozoodporność ozimin. Nie bez znaczenia pozostaje udział potasu w metabolizmie związków azotowych w roślinie. Niedostateczne zaopatrzenie roślin w potas sprzyja nagromadzeniu w roślinach prostych związków azotowych: azotanów, amin i innych niebiałkowych związków azotowych obniżając jakość plonu.

Wpływ potasu na wielkość plonów

W warunkach niedoboru przyswajalnych dla roślin form potasu w glebie zastosowanie nawożenia potasowego powoduje wyraźny wzrost plonów zbóż. Optymalna dawka potasu na glebach ubogich w ten składnik może spowodować przyrost plonu ziarna żyta rzędu 0,2 t, ponad 0,3 t ziarna pszenicy i owsa oraz 0,6 t ziarna jęczmienia. Uważa się, że optymalną zasobnością gleby w potas jest zasobność średnia (klasa III), która umożliwia uzyskiwanie zakładanych przez rolnika plonów roślin, a wraz z nawozami wprowadza się do gleby taką ilość składnika, jaka została wyniesiona z plonem roślin. Na glebach o zasobności niższej niż średnia dawki nawozów potasowych powinny być odpowiednio powiększone w celu poprawy warunków wzrostu i odżywienia roślin.

Dawki nawozów potasowych podstawowych roślin zbożowych na gruntach ornych


Roślina

zbożowa

Kompleks

przydatności

rolniczej gleb

Dawka potasu (kg K2O/ha)

Zasobność gleby

bardzo

niska

niska

średnia

wysoka

bardzo

wysoka

Pszenica ozima

1, 2, 10

110

90

75

65

20

3, 4, 8, 11

100

80

65

55

20

5

80

70

60

50

20

Żyto

1, 2, 10

125

100

85

70

30

3, 4, 8

115

90

75

60

30

5

115

90

75

60

30

6, 9

85

70

55

45

Pszenżyto

1, 2, 10

100

85

80

65

25

3, 4, 8, 11

100

80

65

55

20

5, 6, 9

95

80

70

60

30

Jęczmień jary

1, 2, 10

90

75

60

50

3, 4, 8, 11

85

60

50

35

5

85

85

70

   
 

Zboża z powodzeniem można nawozić nawozami potasowymi chlorkowymi o wysokiej koncentracji potasu (np. solą potasową 60%). Optymalnym terminem stosowania nawozów potasowych jest termin przedsiewny. Kation potasowy jest dobrze sorbowany przez fazę stałą gleby co ogranicza jego wymywanie. Z tego powodu nawozy potasowe można stosować w terminie jesiennym. Na glebach lekkich i bardzo lekkich istnieje możliwość wymycia potasu stosowanego jesienią pod zboża jare. Dlatego chcąc ograniczyć straty potasu można wysiać ten nawóz wczesną wiosną.

Opracował dr Tomasz SosulskiUprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.aurepio-kalij.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:

 • Osób zatrudnionych w podmiotach będących kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osób reprezentujących podmioty będące kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pracowników firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pozostałych interesariuszy w jakikolwiek sposób związanych z Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Użytkowników serwisu internetowego AUREPIO-KALIJ.PL (dalej Serwis), którzy skorzystali z Formularza kontaktowego i podali swoje dane osobowe.

2. Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny; /li>
 • Numery w określonych oficjalnych rejestrach (m.in. NIP, REGON, PESEL, itp.);
 • Dane kontaktowe – m.in.: adres e-mail, nr telefonu;
 • Stanowisko lub pełnione przez Państwo funkcje w ramach Państwa organizacji;
 • Inne dane takie jak m.in.: nr rachunku bankowego, wykształcenie, tytuł zawodowy, itp.;
 • Państwa dane zbierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurepio-Kalij Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000354503, NIP: 527-26-26-360, REGON: 142296306.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:

 • Dane mogą być przekazane do przetwarzania spółce Aurepio Sp. z o.o.;
 • Dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi prawem.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań umownych Spółki wobec Państwa lub dla wypełnienia czynności przed zawarciem umowy z Państwem;
 • Niezbędnych dla wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazanych nam przez przepis prawa;
 • Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art., 6 ust, 1 lit. f) RODO) takich jak m.in.: umożliwienie przedstawicielom Spółki kontaktu z Państwem, zapobieganie działalności przestępczej, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, cele marketingowe oraz analityczne;
 • Obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy - każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?`

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aurepio-Kalij Sp. z o.o., którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Aurepio-Kalij Sp. z o.o. będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.
9. Więcej informacji?
Zależy nam, by powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.
FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY