Nawożenie potasem kukurydzy

Kukurydza w okresie wegetacji gromadzi dużą masę wegetatywną, przez co potrzeby roślin w stosunku do składników pokarmowych są wysokie. Największe zapotrzebowanie rośliny wykazują w stosunku do azotu i potasu.

Znaczenie potasu

Potas odgrywa dużą rolę w procesie fotosyntezy i transporcie asymilatów oraz w gospodarce wodnej kukurydzy. Rośliny dobrze odżywione potasem są odporniejsze na coraz częstsze susze spowodowane brakiem opadów i upałami. Potas korzystnie wpływa także na rozwój systemu korzeniowego, co pozwala na lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby. Składnik ten odpowiada także za przetwarzanie azotu przez rośliny. Potas decyduje także o lepszym wypełnieniu ziarna oraz o mniejszej jego wilgotności podczas zbioru. Pobieranie potasu zależy od dostępności innych składników, przede wszystkim azotu. Z kolei dobre zaopatrzenie roślin w potas zwiększa ich reakcję na nawożenie azotem. Dobrze odżywione rośliny są odporniejsze na wyleganie, porażenie przez choroby oraz żerowanie szkodników. Niedobór potasu objawia się nienaturalnym, ciemno-zielonym zabarwieniem starszych liści, nekrozami na ich szczycie i brzegach. Szczyt kolby jest słabo wykształcony a ziarniaki osadzone są luźno w kolbie. Podczas upałów rośliny wcześniej więdną i później odzyskują turgor.

Zasady nawożenia kukurydzy potasem

Dawki potasu w uprawie kukurydzy wynoszą 60-120 kg K2O/ha przy uprawie na ziarno i 80-160 kg K2O/ha przy uprawie na kiszonkę. Przy nawożeniu kukurydzy potasem należy mieć na uwadze nawożenie w całym zmianowaniu, bo jest to roślina, która silniej reaguje na zasobność gleby w przyswajalny potas niż na nawożenie przedsiewne. Dlatego należy starać się doprowadzić zasobność gleby do klasy średniej. Dawka potasu pod kukurydzę powinna wynosić około 1/5 łącznej dawki w zmianowaniu. Szczególnie ważna jest ocena zasobności gleby przy uprawie kukurydzy w monokulturze na kiszonkę, gdzie znaczna masa składników zostaje wywieziona z pola wraz z zielonką.

Nawożenia kukurydzy* zależnie od rodzaju gleby i oczekiwanych plonów

 

Rodzaj gleby

Plon ziarna w uprawie na

ziarno i CCM, dt/ha

Plon suchej masy w uprawie

na kiszonkę, dt/ha40-50

60-70

80-100

100-120

130-150

160-180

N, kg/ha

Ciężkie, żyzne, zasobne

120

140

160

140

160

180

Średnie, średnio zasobne

110

125

140

120

140

160

Lekkie, mało zasobne

100

110

100

120

140

P2O5, kg/ha

Ciężkie, żyzne, zasobne

140

60

80

30

40

50

Średnie, średnio zasobne

60

80

100

60

70

80

Lekkie, mało zasobne

80

100

90

110

130

K2O, kg/ha

Ciężkie, żyzne, zasobne

60

70

80

80

90

100

Średnie, średnio zasobne

80

90

100

100

110

130

Lekkie, mało zasobne

100

120

120

130

160

* tylko nawozami mineralnymi
Źródło: Dubas 1999
 
Ponieważ kukurydza jest rośliną neutralną co do chloru, więc do jej nawożenia należy używać wysokoprocentowej soli potasowej. Sól potasową najlepiej jest zastosować w całej dawce pod orkę przedzimową. Można ją także wysiać na ściernisko po żniwach. Jedynie na glebach lżejszych, na których zachodzi ryzyko wypłukania i strat potasu 2/3 dawki wnosi się jesienią a pozostałą 1/3 wiosną. Gdy nawozu nie zastosowano jesienią należy rozsiać go jak najwcześniej wiosną i wymieszać z glebą na głębokość 10-15 cm podczas uprawy przedsiewnej.
Średni przyrost plonu ziarna kukurydzy uzyskany w doświadczeniu SGGW po zastosowaniu 80 kg K2O/ha w stosunku do kontroli (bez potasu) wyniósł 2,5 t/ha, czyli 27%.
 
Opracował dr inż. Arkadiusz Artyszak
Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie www.aurepio-kalij.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane następujących osób:

 • Osób zatrudnionych w podmiotach będących kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osób reprezentujących podmioty będące kontrahentami firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pracowników firmy Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Pozostałych interesariuszy w jakikolwiek sposób związanych z Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Użytkowników serwisu internetowego AUREPIO-KALIJ.PL (dalej Serwis), którzy skorzystali z Formularza kontaktowego i podali swoje dane osobowe.

2. Jakie dane przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny; /li>
 • Numery w określonych oficjalnych rejestrach (m.in. NIP, REGON, PESEL, itp.);
 • Dane kontaktowe – m.in.: adres e-mail, nr telefonu;
 • Stanowisko lub pełnione przez Państwo funkcje w ramach Państwa organizacji;
 • Inne dane takie jak m.in.: nr rachunku bankowego, wykształcenie, tytuł zawodowy, itp.;
 • Państwa dane zbierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aurepio-Kalij Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000354503, NIP: 527-26-26-360, REGON: 142296306.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio-Kalij Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:

 • Dane mogą być przekazane do przetwarzania spółce Aurepio Sp. z o.o.;
 • Dane mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Aurepio-Kalij Sp. z o.o.;
 • Dane mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi prawem.

6. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • Niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań umownych Spółki wobec Państwa lub dla wypełnienia czynności przed zawarciem umowy z Państwem;
 • Niezbędnych dla wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub wprost nakazanych nam przez przepis prawa;
 • Niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art., 6 ust, 1 lit. f) RODO) takich jak m.in.: umożliwienie przedstawicielom Spółki kontaktu z Państwem, zapobieganie działalności przestępczej, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, cele marketingowe oraz analityczne;
 • Obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy - każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);

7. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?`

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aurepio-Kalij Sp. z o.o., którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Aurepio-Kalij Sp. z o.o. będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.
9. Więcej informacji?
Zależy nam, by powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o tym, jak chronimy dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies.
FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY