›   ›  Trwałe użytki zielone

Trwałe użytki zielone

Odpowiednie nawożenie użytków zielonych nawozami mineralnymi pozwala na uzyskanie dużych plonów zielonej masy i siana, polepsza skład chemiczny i botaniczny runi oraz jakość wyprodukowanej paszy, co korzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt gospodarskich. Azot w największym stopniu decyduje o produktywności użytków zielonych. Dawkę azotu przeważnie zaleca się dzielić na 2-3 części, pod każdy pokos, lub pod każdy odrost na pastwiskach. Na glebach mineralnych lekkich w okresie wiosennym dawka N wynosi 50-60% rocznej dawki azotu. Na glebach torfowo-murszowych zdegradowanych zaleca się wiosną przeznaczyć 50-70% rocznej dawki N. Natomiast gleby średnio zmurszałe można zasilić nie więcej niż 60 kg N/ha. Na pastwiskach nawożenie azotem może być o 20-30% większe. Najczęściej na użytki zielone stosuje się nawozy saletrzane. Na 2 i 3 odrost można również wykorzystać mocznik.
 
Tabela 1. Dawki nawozów mineralnych (kg/ha) na użytki zielone na glebach mineralnych (IUNG, 2008):

Gleby Nawożenie
N P2O5
Plon suchej masy (t/ha) Zawartość składników w glebie
średni wysoki bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
Łąki
Mineralne lekkie I bardzo lekkie (murszaste, mady piaszczyste) kl. bonitacyjna V I VI 80 160 80 70 60 40 30
Mineralne średnie i ciężkie (mady, iły, gliny) kl. bonitacyjna II, III i IV 90 180 x 50 40 35 30
Pastwiska
Mineralne lekkie I bardzo lekkie (murszaste, mady piaszczyste) kl. bonitacyjna V I VI 90 180 90 80 70 50 40
Mineralne średnie i ciężkie (mady, iły, gliny) kl. bonitacyjna II, III i IV 100 200 x 60 50 45 40

 

Gleby Nawożenie
K2O
Zawartość składników w glebie
bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
Łąki
Mineralne lekkie I bardzo lekkie (murszaste, mady piaszczyste) kl. bonitacyjna V I VI 180 140 100 80 60
Mineralne średnie i ciężkie (mady, iły, gliny) kl. bonitacyjna II, III i IV x 100 80 60 40
Pastwiska
Mineralne lekkie I bardzo lekkie (murszaste, mady piaszczyste) kl. bonitacyjna V I VI 130 90 60 50 30
Mineralne średnie i ciężkie (mady, iły, gliny) kl. bonitacyjna II, III i IV x 60 40 30 x

x – taka sytuacja nie występuje


Nawozy fosforowe można stosować jednorazowo na wiosnę lub jesienią, jeżeli nie występuje prawdopodobieństwo zalewu. Nie zaleca się dzielenia dawki P na części. Większe potrzeby w stosunku do fosforu mają lekkie gleby mineralne oraz torfowo-mineralne.
W około 90% gleb Polski rośliny łąkowe odczuwają deficyt potasu. Gleby torfowo-murszowe odznaczają się najmniejszą zasobnością K. Potas decyduje o tworzeniu węglowodanów w roślinach oraz transporcie związków organicznych. Nawożenie K prowadzi do wzrostu udziału roślin motylkowych na użytkach zielonych. Dzięki K zwiększa się pobieranie azotu atmosferycznego i efektywność jego wykorzystania przez rośliny. Przy ustalaniu dawki potasu uwzględnia się zawartość tego składnika w glebie, system użytkowania oraz prognozowane plony. Dawkę K przekraczającą 80 kg K2O/ha powinno się dzielić na części. Na łąkach nawozy potasowe stosujemy równomiernie pod każdy pokos (na 2 lub 3 części). Jeżeli nie występują zalewy na łąkach dwukośnych można zastosować połowę potasu jesienią, drugą dawkę - wiosną po I pokosie. Na pastwiskach dzięki temu, że zwierzęta pozostawiają w odchodach około 20 kg K2O/ha od 1 szt. dużej, dawkę potasu można obniżyć o około 50 kg K2O/ha. Zaleca się około 40-50% rocznej dawki zastosować wiosną, pozostałą część po II I IV wypasie. Przy braku zalewu połowę dawki K możemy wysiać jesienią.


Tabela 2. Dawki nawozów mineralnych (kg/ha) na użytki zielone na glebach organicznych (IUNG, 2008)

Gleby Nawożenie
N P2O5
Plon suchej masy (t/ha) Zawartość składników w glebie
średni wysoki bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
Łąki
Torfowo-murszowe średnio zmurszałe (silnie mineralizujące się) 0 60 90 80 70 50 35
Torfowo-murszowe słabo i silnie zmurszałe (zdegradowane) 70 140 70 60 50 40 30
Pastwiska
Torfowo-murszowe średnio zmurszałe (silnie mineralizujące się) 50 100 100 90 80 60 40
Torfowo-murszowe słabo i silnie zmurszałe (zdegradowane) 80 160 80 70 60 50 40

 

Gleby Nawożenie
K2O
Zawartość składników w glebie
bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
Łąki
Torfowo-murszowe średnio zmurszałe (silnie mineralizujące się) 180 160 140 100 80
Torfowo-murszowe słabo i silnie zmurszałe (zdegradowane) 160 140 120 80 80
Pastwiska
Torfowo-murszowe średnio zmurszałe (silnie mineralizujące się) 130 110 90 50 30
Torfowo-murszowe słabo i silnie zmurszałe (zdegradowane) 120 100 80 40 30


 

 
 
 
 
« wstecz